POCU

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 

Apeluri deschise

 

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Priorități propuse pentru finanțare in cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Obiectiv: Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării

• dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor publice și de învățământ superior din domeniul cercetării și dezvoltării; sprijinirea dezvoltării de abilități de nivel superior în cadrul IMM‐urilor

Obiectiv: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

• Dezvoltarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susținerea reintegrării tinerilor NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) prin oportunități de educare, formare sau ocupare.

• Inițierea de acțiuni țintite și de integrare, care să îmbunătățească accesul pe piața muncii al femeilor, cetățeni români de etnie romă, persoanelor cu handicap, precum și al persoanelor cu nivel scăzut de școlarizare și calificare profesională.

• Stabilirea de măsuri active și preventive pe piața muncii prin luarea în considerare a disparităților regionale și teritoriale specifice;

• Creșterea mobilității forței de muncă;

• Susținerea acțiunilor de îmbunătățire a șanselor de angajare, precum consiliere individuală, formare la locul de muncă, piețe intermediare ale forței de muncă și încurajarea spiritului antreprenorial, cu luarea în considerare a particularităților structurii ocupării în România;

• Susținerea măsurilor de îmbătrânire activă;

• Încurajarea și facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea forței de muncă și a învățării pe tot parcursul vieții

• Întărirea capacității administrative a sistemului de Servicii Publice de Ocupare

Obiectiv: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

• Dezvoltarea capacității de creare a unui sistem de servicii sociale durabil și echitabil, care să includă dezvoltare tehnică și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și practicienilor.

• Sprijinirea tranziției de la modelele instituționale la îngrijirea comunitară a copiilor, a peroanelor cu handicap, a persoanelor cu tulburări mintale, precum și a vârstnicilor.

• Realizarea unor acțiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, grupurilor și comunităților vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor de etnie romă.

• Consolidarea accesului la îngrijiri și asistență medicală de calitate, inclusiv prin dezvoltarea de servicii de îngrijire medicală și socială integrate, inclusiv la nivelul comunității, cu accent asupra serviciilor prestate în ambulatoriu și pe instruirea specialiștilor de medicină primară integrată, cu suportul telemedicinii

Obiectiv: Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții

• Creșterea participării, accesibilității și calității serviciilor de EICP, cu accent asupra zonelor rurale și a implicării cetățenilor români de etnie romă;

• Implementarea de măsuri de prevenție, intervenție și compensatorii pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv forme alternative de învățământ, precum educația și formarea pentru adulți, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă; sprijinirea măsurilor de intervenție în abordarea nevoilor educaționale individuale ale grupurilor cu risc mare de părăsire timpurie a școlii;

• Creșterea atractivității învățământului și a sistemului VET, precum și sprijinirea familiarizării tinerilor înscriși în sistemul de învățământ obligatoriu cu viitoarele locuri de muncă, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă,

• Sprijinirea elevilor din zonele rurale și din rândul grupurilor defavorizate, precum și a elevilor netradiționali, în vederea sporirii accesului, a participării și a gradului de școlarizare în învățământul terțiar;

• Îmbunătățirea guvernării și gestionării instituțiilor de învățământ superior în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ și cercetare; creșterea relevanței programelor de învățământ superior în raport cu nevoile de pe piața muncii și consolidarea parteneriatelor între universități, întreprinderi și cercetare;

• Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate și sprijinirea internaționalizării învățământului superior, inclusiv a cercetării aprofundate și a mobilității;

• Sprijinirea măsurilor de promovare a calității și accesibilității VET, consolidarea capacității furnizorilor de învățământ profesional inițial și continuu de a oferi programe VET corelate cu nevoile de pe piața muncii, promovând dezvoltarea și integrarea serviciilor de învățare pe tot parcursul vieții la nivelul comunității, a competențelor esențiale și a celor transversale, a furnizării de competențe de bază, cu accent asupra calificării scăzute și zonelor rurale;

• Îmbunătățirea corelării între VET inițial și continuu și nevoile pieței muncii, asigurându‐se relevanța ofertei de formare, acordându‐se prioritate sectoarelor cu potențial viitor de creștere și promovându‐se parteneriate între personale interesate relevante.

Regulamente:

– Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului
– Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Apeluri deschise


Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 


POS DRU urmãreste dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitãŃii prin crearea de legãturi între sistemele de educaţie si învãţare pe tot parcursul vieţii si asigurarea de oportunitãţi sporite de a participa pe o piaţã a muncii modernã, flexibilã si inclusivã.
POS DRU va fi implementat prin intermediul celor 7 Axe prioritare de intervenţie, fiecare având obiective specifice:

Axa 1: Educaţia si formarea profesionalã în sprijinul cresterii economice si a dezvoltãrii societãţii bazate pe
cunoastere.

• Acces la educaţie si formare profesionalã initialã de calitate

• Calitate în învãţãmântul superior

• Dezvoltarea resurselor umane în
educaţie si formare profesionalã

• Calitate în Formarea Profesionalã Continuã

• Programe doctorale si post doctorale în sprijinul cercetãrii.


Axa 2: Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
• Tranziţia de la scoalã la o viaţã activã

• Prevenirea si corectarea pãrãsirii timpurii a scolii

• Cresterea accesului si participării la Formarea Profesionalã Continuã.


Axa 3: Cresterea adaptabilitãţii lucrătorilor si a întreprinderilor.
• Promovarea culturii antreprenoriale

• Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii • Dezvoltarea parteneriatului si încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali si societăţii civile.


Axa 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
• Întãrirea capacitãţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare

• Formarea personalului propriu al SPO.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov va lansa cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr.165 DMI 6.2. 

   ”Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”. 

Conform celor precizate in  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice  sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide in data de1 august 2013, ora 10.00, si se va inchide in data de 16 august 2013, ora 16.00

Mai multe informatii gasiti aici: http://www.fseromania.ro/index.php

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
AM POSDRU si Organismele Intermediare POSDRU au anuntat in data de 17 iunie, lansarea incepand cu 1 iulie a urmatoarelor 12 cereri de propuneri de proiecte:

 • CPP 153 – DMI 1.1 Educatia initială, primul pas in cariera profesionala – cerere de propuneri de tip strategic;
 • CPP 154 – DMI 1.1 Competente cheie pentru oferte de studii de calitate in scoala – cerere de propuneri de tip grant;
 • CPP 155 – DMI 1.2 Invatamant superior inovativ pentru piata muncii – cerere de propuneri de tip strategic;
 • CPP 156 – DMI 1.2 Programe de studii mai bune pentru studenti si piata muncii – cerere de propuneri de tip grant;
 • CPP 157 – DMI 1.3 Formare continua de calitate pentru progres in cariera didactica – cerere de propuneri de tip strategic;
 • CPP 158 – DMI 1.4 Sisteme de calitate si calificări noi pentru formarea profesionala continua – cerere de propuneri de tip strategic;
 • CPP 159 – DMI 1.5 Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori – cerere de propuneri de tip strategic;
 • CPP 160 – DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa – cerere de propuneri de tip strategic;
 • CPP 161 – DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa – cerere de propuneri de tip grant;
 • CPP 162 – DMI 2.2 A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii – cerere de propuneri de tip strategic;
 • CPP 163 – DMI 2.2 A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii – interventii locale – cerere de propuneri de tip grant;
 • CPP 164 – DMI 2.3 Acces si participare la formare profesionala continua – cerere de propuneri de tip strategic;

Conform AM POSDRU, sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide in data de 1 iulie 2013, orele 10.00 si se va inchide in data de 15 iulie 2013, orele 16.00. 

Descarca datele de contact ale birourilor help-desk de la nivelul Organismului Intermediar POSDRU CNDIPT pentru cererile de propune de proiecte finantate din DMI 2.1 si DMI 2.3

Descarca datele de contact ale birourilor help-desk de la nivelul Organismului Intermediar POSDRU MEN pentru cererile de propune de proiecte finantate din AP 1 si DMI 2.2

Mai multe informatii puteti gasi aici:  http://www.fseromania.ro/index.php

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


AM POSDRU și Organismele Intermediare POSDRU au lansat in data de 1 iunie  2013  29 de cereri de propuneri de proiecte:

– CPP 123 – DMI 4.1 Calitate în serviciile de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic;

– CPP 124 – DMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – cerere de propuneri de tip strategic;

– CPP 125 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii! – cerere de propuneri de tip strategic;

– CPP 127 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Nord-Est! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 128 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Sud-Est! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 129 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Sud Muntenia! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 130 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Sud-Vest Oltenia! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 131 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Vest! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 132 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Nord-Vest! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 133 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Centru! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 134 – DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii în regiunea București-Ilfov! – cerere de propuneri de tip grant;

– CPP 135 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip strategic;

– CPP 136 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Nord-Est;

– CPP 137 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea în regiunea Sud-Est;

– CPP 138 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud Muntenia;

– CPP 139 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud-Vest Oltenia;

– CPP 140 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Vest;

– CPP 141 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Nord-Vest;

– CPP 142 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant Centru;

– CPP 143 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea București-Ilfov;

– CPP 144 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip strategic;

– CPP 145 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Nord-Est;

– CPP 146 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud-Est;

– CPP 147 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud Muntenia;

– CPP 148 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud-Vest Oltenia;

– CPP 149 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Vest;

– CPP 150 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Nord-Vest;

– CPP 151 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Centru;

– CPP 152 – DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în regiunea București-Ilfov.

Deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face in data de 17 iunie 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 01 iulie 2013 orele 16.00.

Mai multe informatii puteti gasi aicihttp://www.fseromania.ro/index.php/stiri-si-evenimente

Reclame

Talk with us on researcher's forum !

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: